Imię i nazwisko

  Miejscowość

  Telefon

  Adres email

  CV:

   Imię i nazwisko

   Telefon

   E-mail

   Oddział firmy MEXEM, do którego chcieliby Państwo skierować zapytanie:

   Treść

   Regulamin Centrum Logistycznego MEXEM w Pruszkowie

   1. Każdy użytkownik pojazdu / pieszy poprzez wjazd / wejście na teren Centrum Logistycznego akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu (dalej również jako: Regulamin) i zobowiązuje się do ścisłego jego przestrzegania.
   2. Kontrolę korzystających z Centrum Logistycznego z przepisami prawnymi i postanowieniami Regulaminu sprawują osoby działające z upoważnienia MEXEM.
   3. Teren Centrum Logistycznego jest strefą ruchu i na jego terenie, obowiązują przepisy ustawy prawo o ruchu drogowym oraz maksymalna prędkość poruszania się pojazdów 10 km/h.
   4. Korzystający z Centrum Logistycznego zobowiązani są do parkowania pojazdów wyłącznie w wyznaczonych do tego miejscach postojowych. Zabrania się korzystania z miejsc postojowych przypisanych do konkretnych pojazdów.
   5. MEXEM nie ponosi odpowiedzialności za pojazdy, ich wyposażenie i inne mienie korzystających z Centrum Logistycznego, a pozostawionych na jego terenie.
   6. MEXEM nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w trakcie pobytu na terenie Centrum Logistycznego wyrządzone przez osoby trzecie oraz związane z parkowaniem pojazdów poza miejscami do tego wyznaczonymi.
   7. Przebywający na terenie Centrum Logistycznego odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone przez siebie samego i osoby pozostające pod jego opieką. Przebywający na terenie Centrum Logistycznego, zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania MEXEM o powstałej szkodzie.
   8. Na terenie Centrum Logistycznego bezwzględnie zabrania się:
   a) palenia tytoniu w miejscach do tego niewyznaczonych i używania otwartego ognia,
   b) spożywania alkoholu,
   c) składowania paliw, substancji łatwopalnych i toksycznych, jak również opróżnionych pojemników po takich substancjach,
   d) postoju pojazdu z pracującym silnikiem,
   e) parkowania pojazdów z nieszczelnym układem paliwowym, układem olejowym, układem chłodzenia lub z innymi uszkodzeniami mogącymi spowodować zniszczenie terenu,
   f) postępowania niezgodne z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz z przepisami przeciwpożarowymi.
   9. Na miejscach postojowych i drogach wewnętrznych zabrania się:
   a) mycia, naprawy, odkurzania pojazdów,
   b) wymiany cieczy chłodzącej,
   c) napełniania czy uzupełniania paliwa lub olejów,
   10. Zabrania się parkowania na wjazdach, wyjazdach, pasach ruchu, przejazdach lub innych miejscach nieoznaczonych.
   11. Zabrania się przebywania na terenie Centrum Logistycznego poza godzinami pracy biur i magazynów w nim zlokalizowanych.
   12. W przypadku niezgodnego z Regulaminem zaparkowania pojazdu, jeżeli ma to bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo osób lub mienia, użytkownik pojazdu wyraża zgodę na odholowanie pojazdu w wybrane przez Mexem miejsce. Odholowanie pojazdu nastąpi na koszt i ryzyko użytkownika / właściciela pojazdu.
   13. Przy wjeździe/wyjeździe z Centrum Logistycznego zabrania się jednoczesnego przejazdu pod otwartym szlabanem dwóch pojazdów. Szlaban zamyka się automatycznie za każdym pojazdem. Bezwzględnie należy zatrzymać się przed szlabanem w oczekiwaniu na jego podniesienie przed własnym pojazdem. W przypadku niezastosowania się do powyższego zakazu koszty zawiązane z uszkodzeniem samochodu i systemu automatycznej obsługi parkingu obciążają kierującego.
   14. Wszelkie uwagi i zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania Centrum Logistycznego należy zgłaszać do MEXEM telefonicznie pod numerem 22 7381200 lub na adres e-mail: warszawa@mexem.com.pl
   15. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 września 2019 r.

   Zarząd Mexem Sp. z o.o.

   Go up