Imię i nazwisko

  Miejscowość

  Telefon

  Adres email

  CV:

   Imię i nazwisko

   Telefon

   E-mail

   Oddział firmy MEXEM, do którego chcieliby Państwo skierować zapytanie:

   Treść

   Warunki współpracy z Mexem

   1.Warunki współpracy z przewoźnikiem

   Przewoźnik wykonując usługi na zlecenie MEXEM Sp. z o.o. ZOBOWIĄZANY jest do:

   1. wykonania usługi przewozu zgodnie ze zleceniem, w określonym terminie i określonej godzinie,
   2. korzystania wyłącznie z samochodów posiadających wszystkie wymagane dokumenty uprawniające do dokonywania przyjętego do realizacji przewozu, oraz do posiadania aktualnej polisy OCP obejmującej wykonywany transport na kwotę co najmniej 100 000 USD w transporcie krajowym i 150 000 USD w transporcie międzynarodowym,
   3. posiadania w czasie wykonywania przewozów na rzecz Zleceniodawcy wszelkich, wymaganych Ustawą i innymi przepisami prawa, prawidłowo sporządzonych dokumentów,
   4. zapewnienia by przewóz towaru odbywał się samochodami odpowiednimi do rodzaju przewożonych towarów; wymagana naczepa była szczelna, z linką celną i mocną podłogą (musi wjechać wózek widłowy),
   5. wykorzystywania do przewozów pojazdów sprawnych technicznie,
   6. nadzorowania załadunku i rozładunku, sprawdzania ilości i stanu opakowań przesyłek, adresów Odbiorcy i terminów dostawy,
   7. natychmiastowego informowania Zleceniodawcy o wszelkich opóźnieniach w załadunku, rozładunku, transporcie, a także zastrzeżeniach kierowcy co do jakości towaru, jego ilości, opakowania, uszkodzeń,
   8. podejmowania i przekazywania Odbiorcy dokumentów dotyczących przesyłki zgodnie z zaleceniami Zleceniodawcy lub nadawcy towaru,
   9. utrzymywania łączności telefonicznej z kierującymi pojazdami w czasie wykonywania zlecenia,
   10. uzyskania od Odbiorcy czytelnego podpisu imieniem i nazwiskiem oraz serią i numerem dowodu osobistego, oraz – jeśli to możliwe – z pieczątką na liście przewozowym i innych dokumentach potwierdzających zdanie towaru,
   11. niezwłocznego powiadomienia Zleceniodawcy o wypadku środka transportu i innych podobnych nieprzewidzianych zdarzeniach oraz do podjęcia wszelkich działań w celu minimalizacji rozmiarów szkody, mogącej wynikać z uszkodzenia towarów, jak i z niedotrzymania terminu przewozu do Odbiorcy,
   12. sporządzenia właściwego protokołu w przypadku zaistnienia szkody lub ubytku towaru, w obecności przedstawiciela odbiorcy przesyłki, zgodnie z przepisami prawa, w co najmniej trzech egzemplarzach, które otrzymują: Zleceniodawca, Nadawca przesyłki, Odbiorca przesyłki,
   13. przestrzegania w czasie obowiązywania umowy i po jej rozwiązaniu tajemnicy handlowej (informacje dotyczące klientów, kontrahentów, towarów, cen, magazynów i ich wyposażenia, taboru, itp.),
   14. przestrzegania zasad wynikających z prawa przewozowego, konwencji CMR oraz innych przepisów obowiązujących w zakresie transportu drogowego,
   15. wpisania do listu przewozowego wszelkich uzasadnionych uwag potwierdzonych przez Nadawcę przy załadunku lub Odbiorcę przy rozładunku towaru.
   16. W przypadku wykonywania transportu do/z/przez terytorium Niemiec, każdy przewoźnik współpracujący z Mexem Sp. o.o., zobowiązany jest spełniać wymagania niemieckiej Ustawy o płacy minimalnej z dn. 11.08.2014 (MiLOG)
   17. przestrzegania Standardu IWAY, który jest kodem postępowania (Code of Conduct) przeznaczonym dla kontrahentów IKEA – link poniżej.

   2. Wykonanie usługi transportowej – postanowienia:

   1. Podstawą do wykonania usługi przewozu jest potwierdzenie przyjęcia zlecenia usługi.
   2. Usługa przewozu wykonywana jest wg listu przewozowego wystawionego na podstawie zlecenia oraz zgodnie z wymaganiami stawianymi przewoźnikowi.
   3. Zapłata za usługi przewozu dokonywana jest na podstawie wystawionej faktury z załączonym listem przewozowym oraz innymi dokumentami określonymi w zleceniu zgodnie z warunkami zlecenia i umowy.

   3. Podstawowe przepisy regulujące wykonanie usługi transportowej

   1. Warunki zlecenia usługi przewozu
   2. Umowa z przewoźnikiem
   3. Ustawa o transporcie drogowym z 06.09.2001r.
   4. Prawo Przewozowe
   5. Konwencja o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR)
   6. Kodeks Cywilny
   Go up