Imię i nazwisko

Miejscowość

Telefon

Adres email

CV:

Imię i nazwisko

Telefon

E-mail

Oddział firmy MEXEM, do którego chcieliby Państwo skierować zapytanie:

Treść

Warunki współpracy z Mexem

1.Warunki współpracy z przewoźnikiem

Przewoźnik wykonując usługi na zlecenie MEXEM Sp. z o.o. ZOBOWIĄZANY jest do:

 1. wykonania usługi przewozu zgodnie ze zleceniem, w określonym terminie i określonej godzinie,
 2. korzystania wyłącznie z samochodów posiadających wszystkie wymagane dokumenty uprawniające do dokonywania przyjętego do realizacji przewozu, oraz do posiadania aktualnej polisy OCP obejmującej wykonywany transport na kwotę co najmniej 100 000 USD w transporcie krajowym i 150 000 USD w transporcie międzynarodowym,
 3. posiadania w czasie wykonywania przewozów na rzecz Zleceniodawcy wszelkich, wymaganych Ustawą i innymi przepisami prawa, prawidłowo sporządzonych dokumentów,
 4. zapewnienia by przewóz towaru odbywał się samochodami odpowiednimi do rodzaju przewożonych towarów; wymagana naczepa była szczelna, z linką celną i mocną podłogą (musi wjechać wózek widłowy),
 5. wykorzystywania do przewozów pojazdów sprawnych technicznie,
 6. nadzorowania załadunku i rozładunku, sprawdzania ilości i stanu opakowań przesyłek, adresów Odbiorcy i terminów dostawy,
 7. natychmiastowego informowania Zleceniodawcy o wszelkich opóźnieniach w załadunku, rozładunku, transporcie, a także zastrzeżeniach kierowcy co do jakości towaru, jego ilości, opakowania, uszkodzeń,
 8. podejmowania i przekazywania Odbiorcy dokumentów dotyczących przesyłki zgodnie z zaleceniami Zleceniodawcy lub nadawcy towaru,
 9. utrzymywania łączności telefonicznej z kierującymi pojazdami w czasie wykonywania zlecenia,
 10. uzyskania od Odbiorcy czytelnego podpisu imieniem i nazwiskiem oraz serią i numerem dowodu osobistego, oraz – jeśli to możliwe – z pieczątką na liście przewozowym i innych dokumentach potwierdzających zdanie towaru,
 11. niezwłocznego powiadomienia Zleceniodawcy o wypadku środka transportu i innych podobnych nieprzewidzianych zdarzeniach oraz do podjęcia wszelkich działań w celu minimalizacji rozmiarów szkody, mogącej wynikać z uszkodzenia towarów, jak i z niedotrzymania terminu przewozu do Odbiorcy,
 12. sporządzenia właściwego protokołu w przypadku zaistnienia szkody lub ubytku towaru, w obecności przedstawiciela odbiorcy przesyłki, zgodnie z przepisami prawa, w co najmniej trzech egzemplarzach, które otrzymują: Zleceniodawca, Nadawca przesyłki, Odbiorca przesyłki,
 13. przestrzegania w czasie obowiązywania umowy i po jej rozwiązaniu tajemnicy handlowej (informacje dotyczące klientów, kontrahentów, towarów, cen, magazynów i ich wyposażenia, taboru, itp.),
 14. przestrzegania zasad wynikających z prawa przewozowego, konwencji CMR oraz innych przepisów obowiązujących w zakresie transportu drogowego,
 15. wpisania do listu przewozowego wszelkich uzasadnionych uwag potwierdzonych przez Nadawcę przy załadunku lub Odbiorcę przy rozładunku towaru.
 16. W przypadku wykonywania transportu do/z/przez terytorium Niemiec, każdy przewoźnik współpracujący z Mexem Sp. o.o., zobowiązany jest spełniać wymagania niemieckiej Ustawy o płacy minimalnej z dn. 11.08.2014 (MiLOG)
 17. przestrzegania Standardu IWAY, który jest kodem postępowania (Code of Conduct) przeznaczonym dla kontrahentów IKEA – link poniżej.

2. Wykonanie usługi transportowej – postanowienia:

 1. Podstawą do wykonania usługi przewozu jest potwierdzenie przyjęcia zlecenia usługi.
 2. Usługa przewozu wykonywana jest wg listu przewozowego wystawionego na podstawie zlecenia oraz zgodnie z wymaganiami stawianymi przewoźnikowi.
 3. Zapłata za usługi przewozu dokonywana jest na podstawie wystawionej faktury z załączonym listem przewozowym oraz innymi dokumentami określonymi w zleceniu zgodnie z warunkami zlecenia i umowy.

3. Podstawowe przepisy regulujące wykonanie usługi transportowej

 1. Warunki zlecenia usługi przewozu
 2. Umowa z przewoźnikiem
 3. Ustawa o transporcie drogowym z 06.09.2001r.
 4. Prawo Przewozowe
 5. Konwencja o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR)
 6. Kodeks Cywilny
Go up